Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 33/2022 od 20.12.2022.)


 • DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA" KIKINDA ZA 2023. GODINU
 • DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA SUBVENCIJE IZ BUDŽETA GRADA KIKINDE ZA 2023. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA" KIKINDA
 • DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JP "AUTOPREVOZ" KIKINDA ZA 2023. GODINU
 • DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA SUBVENCIJE IZ BUDŽETA GRADA KIKINDE ZA 2023. GODINU JP "AUTOPREVOZ" KIKINDA
 • DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JP "TOPLANA" KIKINDA ZA 2023. GODINU
 • DONOŠENJE ODLUKE O IZMENI ODNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA" KIKINDA
 • DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT NARODNOG POZORIŠTA KIKINDA
 • DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE MERA I AKTIVNOSTI U UPRAVLJANJU MIGRACIJAMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA PERIOD 2022-2027. GODINE
 • DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA ROME I ROMKINJE ZA PERIOD 2022-2025. GODINE
 • DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA KONTROLE I SMANJENJA POPULACIJE NAPUŠTENIH PASA I MAČAKA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2023. GODINU
 • DONOŠENJE ODLUKE O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA SOLARNI PARK "SOLAR POWER PLANT DELTA" U K.O. BANATSKA TOPOLA
 • DONOŠENJE ODLUKE O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA SOLARNI PARK "SOLAR POWER PLANT DELTA" U K.O. BANATSKA TOPOLA
 • DONOŠENJE ODLUKE O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA BLOK 24 I DEO BLOKA 46 (MIKRONASELJE) U KIKINDI
 • DONOŠENJE ODLUKE O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE
 • DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAGRADAMA I PRIZNANJIMA GRADA KIKINDE
 • DONOŠENJE KADROVSKOG PLANA GRADSKE UPRAVE GRADA KIKINDE ZA 2023. GODINU
 • DONOŠENJE REŠENJA O STAVLJANJU VAN SNAGE REŠENJA O PRENOSU NEPOKRETNOSTI - NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ JAVNE SVOJINE REPUBLIKE SRBIJE U JAVNU SVOJINU GRADA KIKINDE BEZ NAKNADE KATASTARSKE PARCELE BROJ 815 KO KIKINDA
 • DONOŠENJE REŠENJA O STAVLJANJU VAN SNAGE REŠENJA O PRENOSU NEPOKRETNOSTI - NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ JAVNE SVOJINE REPUBLIKE SRBIJE U JAVNU SVOJINU GRADA KIKINDE BEZ NAKNADE KATASTARSKE PARCELE BROJ 816 KO KIKINDA
 • DONOŠENJE REŠENJA O STAVLJANJU VAN SNAGE REŠENJA O PRENOSU NEPOKRETNOSTI - IZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ JAVNE SVOJINE REPUBLIKE SRBIJE U JAVNU SVOJINU GRADA KIKINDE BEZ NAKNADE KATASTARSKE PARCELE BROJ 17918 KO KIKINDA
 • DONOŠENJE REŠENJA O STAVLJANJU VAN SNAGE REŠENJA O OTUĐENJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 3917 KO MOKRIN IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE
 • DONOŠENJE REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU IMENA I GRBA GRADA KIKINDE U NAZIVU UDRUŽENJA RACING TEAM "KIKINDA"
 • DONOŠENJE REŠENJA O PRESTANKU MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA KIKINDE
 • DONOŠENJE REŠENJA O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA KIKINDE
 • DONOŠENJE REŠENJA O RAZREŠENJU PREDSEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KIKINDA
 • DONOŠENJE REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KIKINDA
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PRAVA NA SUBVENCIJU - ENERGETSKI VAUČER ZA PLAĆANJE DELA ENERGENATA ZA SOCIJALNO UGROŽENA DOMAĆINSTVA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU DOKTORA MEDICINE/SPECIJALISTA ZA STRUČNO UTVRĐIVANJE VREMENA I UZROKA SMRTI LICA UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE I IZDAVANJE POTVRDE O SMRTI
 • ODLUKA O PRENOSU NEUTROŠENIH SREDSTAVA SA ODGOVARAJUĆE APROPRIJACIJE U TEKUĆU BUDŽETSKU REZERVU
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex