Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 33 od 27.12.2019.)


 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADA KIKINDE ZA 2019. GODINU SA PROJEKCIJAMA NA 2020. I 2021. GODINU
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA KIKINDE ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA NA 2021. I 2022. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA 2020-2022.
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU AKCIJE UKLJUČIVANJA GRAĐANA U BUDŽETSKI PROCESw I PRIPREME GRAĐANSKOG BUDŽETA
 • ODLUKA O USVAJANJU PREDLOGA PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA ZA REKONSTRUKCIJU JAVNOG OSVETLJENJA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O USLOVIMA OBAVLJANJA KOMUNALNE DELATNOSTI OBEZBEĐENJA JAVNE RASVETE NA TERITORIJI GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O POGREBNIM DELATNOSTIMA
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O UREĐIVANJU I ODRŽAVANJU GROBLJA I SAHRANJIVANJU
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA I UKLANJANJU VOZILA
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O ZOOHIGIJENSKOJ SLUŽBI
 • ODLUKE O DAVANJU NA KORIŠĆENJE POSEBNOG DELA U OBJEKTU NARODNOG POZORIŠTA KIKINDA NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 4601 K.O. KIKINDA
 • ODLUKA O DAVANJU NA KORIŠĆENJE OBJEKTA NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 6 K.O. BANATSKA TOPOLA
 • ODLUKA O PRESTANKU PRAVA KORIŠĆENJE NA OBJEKTIMA NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 5/1 K.O. BANATSKA TOPOLA
 • ODLUKA O PRAVU NA RODITELJSKI DODATAK ZA PRVO I DRUGO DETE
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O REGRESIRANOM I BESPLATNOM PREVOZU
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O TARIFI KOMUNALNIH TAKSI
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU SNABDEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM
 • DEKLARACIJA O FUNKCIJI UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA U ORGANIMA GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U KIKINDI U JAVNU SVOJINU GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O PRENOSU NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU IMENA GRADA KIKINDE U NAZIVU "TV KIKINDA"
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU IMENA GRADA KIKINDE U NAZIVU PROIZVODA "KIKINDSKO LUDAJSKO" POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA STEPANOV
 • REŠENJE O USVAJANJU PLANA RADA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA KIKINDE ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU GRADSKOG SAVETA RODITELJA GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANSTVU GRADSKE IZBORNE KOMISIJE U STALNOM SASTAVU GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O IMENOVANJU GRADSKE IZBORNE KOMISIJE U STALNOM SASTAVU GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNICI NADZORNOG ODBORA JP "KIKINDA" KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNICE NADZORNOG ODBORA JP "KIKINDA" KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANICA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "MILIVOJ OMORAC" IĐOŠ
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "MILIVOJ OMORAC" IĐOŠ
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "BRATSVO JEDINSTVO" BANATSKA TOPOLA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "BRATSVO JEDINSTVO" BANATSKA TOPOLA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA SPORTSKOG CENTRA "JEZERO"
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA SPORTSKOG CENTRA "JEZERO"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex