Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 31/2021 od 15.11.2021.)


 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU I DOPUNU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA" KIKINDA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA SUBVENCIJE IZ BUDŽETA GRADA KIKINDE ZA 2021. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA" KIKINDA
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU I DOPUNU PROGRAMA POSLOVANJA JP "TOPLANA" KIKINDA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA JP "AUTOPREVOZ" KIKINDA ZA 2020. GODINU DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JP "AUTOPREVOZ" KIKINDA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKA O REGRESIRANOM I BESPLATNOM PREVOZU
 • ODLUKA O USVAJANJU TEKSTA UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU BEZ ELEMENATA KONCESIJE ZA ZAMENU, RACIONALIZACIJU I ODRŽAVANJE DELA SISTEMA JAVNOG OSVETLJENJA PRIMENOM MERA UŠTEDE ENERGIJE NA TERITORIJI GRADA KIKINDA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA "PLANA RAZVOJA GRADA KIKINDE ZA PERIOD OD 2022. DO 2028. GODINE" I AKCIONOG PLANA ZA NJEGOVO SPROVOĐENJE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU
 • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE JUGOISTOČNOG DELA NASELJA KIKINDA
 • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DELOVE BLOKOVA 41 I 43 U KIKINDI
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE KORIDORA DVA JEDNOSISTEMSKA 110 KV DALEKOVODA OD PRP VETROPARKA "BAŠAID" DO 110 KV DALEKOVODA BROJ 1143/2 TS NOVA CRNJA - TS KIKINDA 2
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA BLOK 56 I DELOVE BLOKOVA 57 I 58 U KIKINDI (ŽELEZNIČKI NOVI RED)
 • REŠENJE O PREDLOGU ZA UTVRĐIVANJE JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEKRETNINA ZA POTREBE PROŠIRENJA I UREĐENJA NASELJSKOG GROBLJA (CENTRALNOG I MOKRINSKOG) U KIKINDI
 • REŠENJE O PRENOSU NEPOKRETNOSTI - NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ JAVNE SVOJINE REPUBLIKE SRBIJE U JAVNU SVOJINU GRADA KIKINDE BEZ NAKNADE KATASTARSKE PARCELE BR. 815 KO KIKINDA
 • REŠENJE O PRENOSU NEPOKRETNOSTI - NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ JAVNE SVOJINE REPUBLIKE SRBIJE U JAVNU SVOJINU GRADA KIKINDE BEZ NAKNADE KATASTARSKE PARCELE BR. 816 KO KIKINDA
 • REŠENJE O PRENOSU NEPOKRETNOSTI - IZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ JAVNE SVOJINE REPUBLIKE SRBIJE U JAVNU SVOJINU GRADA KIKINDE BEZ NAKNADE KATASTARSKE PARCELE BR. 17918 KO KIKINDA
 • REŠENJE O PRENOSU NEPOKRETNOSTI - NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ JAVNE SVOJINE REPUBLIKE SRBIJE U JAVNU SVOJINU GRADA KIKINDE BEZ NAKNADE
 • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE KATASTARSKE PARCELE BROJ 20676/2 K.O. KIKINDA
 • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE DELA KUĆE U BAŠAIDU
 • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE KATASTARSKE PARCELE BROJ 21660/4 K.O. KIKINDA
 • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE KATASTARSKE PARCELE BROJ 9538/31 K.O. KIKINDA
 • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE KATASTARSKE PARCELE BROJ 21545/2 K.O. KIKINDA
 • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE KATASTARSKIH PARCELA BROJ 20327/2 I 20327/3 U K.O. KIKINDA
 • REŠENJE O PRIBAVLJANJU POSLOVNE ZGRADE U BANATSKOJ TOPOLI
 • REŠENJE O USVAJANJU PLANA RADA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA KIKINDE ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU IMENA GRADA KIKINDE U NAZIVU LOVAČKOG UDRUŽENJA "KIKINDA" KIKINDA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANU NADZORNOG ODBORA JP "TOPLANA" KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JP "TOPLANA KIKINDA"
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANU UPRAVNOG ODBORA ISTORIJSKOG ARHIVA KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ISTORIJSKOG ARHIVA KIKINDA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANU NADZORNOG ODBORA ISTORIJSKOG ARHIVA KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA ISTORIJSKOG ARHIVA KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANICA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "DRAGOLJUB UDICKI" KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "DRAGOLJUB UDICKI" KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE "DUŠAN VASILJEV" KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE "DUŠAN VASILJEV" KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE STRUČNE ŠKOLE "MILOŠ CRNJANSKI" KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE STRUČNE ŠKOLE "MILOŠ CRNJANSKI" KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BRATSTVO-JEDINSTVO" BANATSKA TOPOLA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BRATSTVO-JEDINSTVO" BANATSKA TOPOLA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "6. OKTOBAR" KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "6. OKTOBAR" KIKINDA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ŠTABA ZIMSKE SLUŽBE GRADA KIKINDE ZA 2021/2022. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex