Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 3/2023 od 01.02.2023.)


 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OPŠTEM UREĐENJU NASELJENIH MESTA I KOMUNALNOM REDU
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ODVOĐENJU ATMOSFERSKIH VODA
 • ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O IZGRADNJI I UREĐENJU PARKIRALIŠTA ZA ODREĐENE KORISNIKE
 • REŠENJE O OTUĐENJU KATASTARSKE PARCELE BROJ 21846 KO KIKINDA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA GRADA KIKINDE ZA PERIOD OD 2023-2026. GODINE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANU GRADSKOG VEĆA GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKU SKUPPTINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE DIREKTORU ISTORIJSKOG ARHIVA KIKINDA
 • REŠENJA O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ISTORIJSKOG ARHIVA KIKINDA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJEČLANICI NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA KULTURNOG CENTRA KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE NADZORNOG ODBORA KULTURNOG CENTRA KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA KULTURNOG CENTRA KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA KULTURNOG CENTRA KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANICE UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA KIKINDE
 • REŠENJA O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANICE NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex