Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 3/2021 od 19.02.2021.)


 • ODLUKA O OSNIVANJU TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O MESNIM ZAJEDNICAMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU PROCENE VREDNOSTI KAPITALA JP "AUTOPREVOZ" KIKINDA
 • ODLUKA O PROMENI ADRESE OGRANKA JAVNOG PREDUZEĆA "AUTOPREVOZ" KIKINDA OGRANAK "TURIST BIRO"
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE SEVEROISTOČNOG DELA KIKINDE
 • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE KATASTARSKE PARCELE BROJ 21568/2 K.O. KIKINDA
 • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE KATASTARSKE PARCELE BROJ 21592/4 K.O. KIKINDA
 • REŠENJE O STAVLJANJU VAN SNAGE REŠENJA O OTUĐENJU POSEBNOG DELA OBJEKTA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O STAVLJANJU VAN SNAGE REŠENJA O OTUĐENJU POSEBNOG DELA OBJEKTA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O STAVLJANJU VAN SNAGE REŠENJA O OTUĐENJU POSEBNOG DELA OBJEKTA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O STAVLJANJU VAN SNAGE REŠENJA O OTUĐENJU KATASTARSKE PARCELE BROJ 10117/2 K.O. KIKINDA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENE KOMUNALNIH USLUGA "FCC KIKINDA DOO" KIKINDA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU SAVETAZA BEZBEDNOST GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA KOMISIJE ZA SPOMENIKE
 • REŠENJEO IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA SPOMENIKE
 • IZVEŠTAJ O RADU ZA 2020. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex