Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 28 od 06.11.2019.)


  • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI, GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU, STRUČNIM SLUŽBAMA I POSEBNIM ORGANIZACIJAMA GRADA KIKINDE
  • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
  • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
  • PRILOG UZ ODLUKU O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE RADNE ZONE U NASELJU KIKINDA ("Sl. list grada Kikinde", br. 26/2019 godine)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex