Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 26 od 19.12.2020.)


 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA" KIKINDA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA SUBVENCIJE IZ BUDŽETA GRADA KIKINDE ZA 2021. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA" KIKINDA
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JP "AUTOPREVOZ" KIKINDA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA SUBVENCIJE IZ BUDŽETA GRADA KIKINDE ZA 2021. GODINU JP "AUTOPREVOZ" KIKINDA
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JP "TOPLANA" KIKINDA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA KIKINDE
 • KADROVSKI PLAN GRADSKE UPRAVE GRADA KIKINDE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O RADNIM TELIMA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O TARIFI KOMUNALNIH TAKSI
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA "PLANA RAZVOJA GRADA KIKINDE ZA PERIOD OD 2021. DO 2027. GODINE" I AKCIONOG PLANA ZA NJEGOVO SPROVOĐENJE
 • ODLUKA O USVAJANJU PREDLOGA PLANA RADA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA KIKINDE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O STANJU BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA GRADA KIKINDE ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE KATASTARSKE PARCELE BROJ 21609/2 K.O. KIKINDA
 • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE KATASTARSKE PARCELE BROJ 7675/256 K.O. KIKINDA
 • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE KATASTARSKE PARCELE BROJ 21625/2 K.O. KIKINDA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENE USLUGA DALJINSKOG GREJANJA JP "TOPLANA" KIKINDA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU IMENA GRADA KIKINDE U NAZIVU SPORTSKE ODBOJKAŠKE KIKINDSKE ORGANIZACIJE "KIKINDA"
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ČLANOVA KOMISIJE ZA PLANOVE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ČLANOVA KOMISIJE ZA PLANOVE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA KIKINDE
 • PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI I VREDNOVANJU PROGRAMA SPORTSKIH KLUBOVA/UDRUŽENJA/ORGANIZACIJA I STRUČNJAKA GRADA KIKINDE
 • ZAKLJUČAK O PRENOSU OSNOVNIH SREDSTAVA BEZ NAKNADE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANICE ODBORA ZA ADMINISTRATIVNO - MANDATNA PITANJA SKUPŠTINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA ADMINISTRATIVNO -MANDATNA PITANJA SKUPŠTINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANICE ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE SKUPŠTINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE SKUPŠTINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ODBORA ZA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO I STAMBENO-KOMUNALNE DELATNOSTI SKUPŠTINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE ODBORA ZA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO I STAMBENO-KOMUNALNE DELATNOSTI SKUPŠTINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ŽARKO ZRENJANIN" KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ŽARKO ZRENJANIN" KIKINDA
 • REŠENJE O POSTAVLJANJU NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex