Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 25/2022 od 03.10.2022.)


 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU, KORIŠĆENJU, UPRAVLJANJU I RASPOLAGANJU STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA I UKLANJANJU VOZILA
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE CENTRALNOG DELA NASELJA KIKINDA
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE SEVEROISTOČNOG DELA KIKINDE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA "TOPLANA" KIKINDA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENE USLUGA DALJINSKOG GREJANJA JP "TOPLANA" KIKINDA
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JP "TOPLANA" KIKINDA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA SUBVENCIJA IZ BUDŽETA GRADA KIKINDE ZA 2022. GODINU JP "TOPLANA" KIKINDA
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA JP "TOPLANA" KIKINDA ZA 2021. GODINU DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE
 • GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA GRADA KIKINDE ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O PREDLOGU ZA UTVRĐIVANJE JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEKRETNINA ZA POTREBE PROŠIRENJA I UREĐENJA NASELJSKOG GROBLJA (CENTRALNOG I MOKRINSKOG) KOJE SE NALAZI U BLOKU 31 U KIKINDI ("SL. LIST GRADA KIKINDE", BR. 31/2021 I 4/2022)
 • REŠENJE O PREDLOGU ZA UTVRĐIVANJE JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU I ADMINISTRATIVNI PRENOS NEKRETNINA ZA POTREBE IZGRADNJE INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA U BLOKU 56 I DELOVIMA BLOKOVA 57 I 58 U KIKINDI (ŽELEZNIČKI NOVI RED) - II FAZA
 • REŠENJE O OTUĐENJU KATASTARSKE PARCELE BROJ 7885/3 K.O KIKINDA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O OTUĐENJU KATASTARSKIH PARCELA BROJ 21820/2 I 21624/2 K.O. KIKINDA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O OTUĐENJU KATASTARSKE PARCELE BROJ 936 K.O. NAKOVO IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE DIREKTORKI NARODNOG MUZEJA KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORKE NARODNOG MUZEJA KIKINDA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANICAMA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE KIKINDA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANICI NADZORNOG ODBORA SPORTSKOG CENTRA "JEZERO"
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE NADZORNOG ODBORA SPORTSKOG CENTRA "JEZERO"
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANU ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BRATSTVO-JEDINSTVO" BANATSKA TOPOLA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BRATSTVO-JEDINSTVO" BANATSKA TOPOLA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex