Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 22 od 04.09.2019.)


  • PRAVILNIK O NAČINU RAZVRSTAVANJA I EVIDENCIJI OSNOVNIH SREDSTAVA, SITNOG INVENTARA I POTROŠNOG MATERIJALA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KIKINDE I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA
  • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU POVRŠINE KOJA SE DAJE NA KORIŠĆENJE, ROKA I NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNE POVRŠINE U VREME ODRŽAVANJA MANIFESTACIJE "34. DANI LUDAJE"
  • ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU NAMENE PROSTORA ZA MANIFESTACIJU "34. DANI LUDAJE "
  • ISPRAVKA REŠENJA O PRENOSU NEPOKRETNOSTI - GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I OBJEKTA IZ JAVNE SVOJINE REPUBLIKE SRBIJE U JAVNU SVOJINU GRADA KIKINDE BEZ NAKNADE, BR. III-04-06- 34 /2019 OD 31.07.2019 GODINE, OBJAVLJENOG U "SL. LISTU GRADA KIKINDE" BR. 20/2019

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex