Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 21/2021 od 26.07.2021.)


 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA" KIKINDA ZA 2020. GODINU SA IZVEŠTAJEM NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POSLOVANJU JP "TOPLANA" KIKINDA ZA 2020. GODINU SA IZVEŠTAJEM NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU JP "AUTOPREVOZ" KIKINDA ZA 2020. GODINU SA IZVEŠTAJEM NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA "AUTOPREVOZ" KIKINDA
 • ZAKLJUČAK O PRENOSU OSNOVNIH SREDSTAVA BEZ NAKNADE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA PREDLOGA PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA ZA ZAMENU, RACIONALIZACIJU I ODRŽAVANJE DELA SISTEMA JAVNOG OSVETLJENJA PRIMENOM MERA UŠTEDE ENERGIJE
 • ODLUKA O USVAJANJU SPORAZUMA O USTUPANJU OBAVLJANJA POSLOVA ZOOHIGIJENE
 • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE SEVEROISTOČNOG DELA KIKINDE
 • REŠENJE O OTUĐENJU KATASTARSKE PARCELE BROJ 9522/1 U K.O. KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA KOMASACIJU ZA PREDMET BR. III-01-46-3/2005, PODNOSIOCA ZAHTEVA JOVANA BERBAKOVA IZ SREMSKE KAMENICE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU IMENA GRADA KIKINDE U NAZIVU ODBOJKAŠKOG KLUBA "KIKINDA" KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENICE ČLANA IZBORNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENICE ČLANA IZBORNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA GRADA KIKINDE
 • DONOŠENJE REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • DONOŠENJE REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex