Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 20/2023 od 03.10.2023.)


 • DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU I DOPUNU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA" KIKINDA ZA 2023. GODINU
 • DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA SUBVENCIJE IZ BUDŽETA GRADA KIKINDE ZA 2023. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA" KIKINDA
 • DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JP "TOPLANA" KIKINDA ZA 2023. GODINU
 • DONOŠENJE ODLUKE O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE BLOKA 31 U KIKINDI
 • DONOŠENJE ODLUKE O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE CENTRALNOG DELA NASELJA KIKINDA
 • DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST GRADA KIKINDE ZA PERIOD OD 2024. DO 2026. GODINE
 • DONOŠENJE ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST GRADA KIKINDE
 • DONOŠENJE ODLUKE O NAČINU OBRAZOVANJA, ZADACIMA I NAČINU RADA SAVETA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST GRADA KIKINDE
 • DONOŠENJE ODLUKE O PRENOSU OSNOVNIH SREDSTAVA BEZ NAKNADE
 • DONOŠENJE REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA ZOOHIGIJENSKE SLUŽBE JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA"
 • DONOŠENJE REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENE USLUGA DALJINSKOG GREJANJA JP "TOPLANA" KIKINDA
 • DONOŠENJE REŠENJA O STAVLJANJU VAN SNAGE REŠENJA O PRENOSU NEPOKRETNOSTI - GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I OBJEKTA IZ JAVNE SVOJINE REPUBLIKE SRBIJE U JAVNU SVOJINU GRADA KIKINDE BEZ NAKNADE
 • DONOŠENJE REŠENJA O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE KATASTARSKE PARCELE BROJ 4034/8 K.O. KIKINDA
 • DONOŠENJE REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU GRBA GRADA KIKINDE MACURA MIODRAGU U HUMANITARNOJ AKCIJI POMOĆI NACIONALNOM UDRUŽENJU DECE OBOLELE OD RAKA (NURDOR)
 • DONOŠENJE REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU IMENA GRADA KIKINDE "VTV" DOO SUBOTICA U NAZIVU RADIO STANICE
 • DONOŠENJE REŠENJA O RAZREŠENJU ČLANICE NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE KIKINDA
 • DONOŠENJE REŠENJA O IMENOVANJU ČLANICE NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE KIKINDA
 • DONOŠENJE REŠENJA O RAZREŠENJU ČLANICA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE "SLOBODAN MALBAŠKI" KIKINDA
 • DONOŠENJE REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE "SLOBODAN MALBAŠKI" KIKINDA
 • ISPRAVKA REŠENJA O STAVLJANJU VAN SNAGE REŠENJA O OTUĐENJU KATASTARSKIH PARCELA, br. 21721/1 i 21721/2 U KO KIKINDA ("SL. LIST GRADA KIKINDE", BR. 15/2023)
 • ISPRAVKATEHNIČKE GREŠKE U GRAFIČKIM PRILOZIMA PLANA GENERALNE REGULACIJE CENTRALNOG DELA NASELJA KIKINDA OBJAVLJENOG U "SLUŽBENOM LISTU GRADA KIKINDE", BROJ 18/2019
 • ISPRAVKA TEHNIČKE GREŠKE U TEKSTUALNOM I GRAFIČKIM PRILOZIMA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA NOVI KOZARCI OBJAVLJENOG U "SLUŽBENOM LISTU GRADA KIKINDE", BROJ 8/2016

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex