Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 20/2022 od 27.07.2022.)


 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA" KIKINDA ZA 2021. GODINU SA IZVEŠTAJEM NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU JP "AUTOPREVOZ" KIKINDA ZA 2021. GODINU SA IZVEŠTAJEM NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POSLOVANJU JP "TOPLANA" KIKINDA ZA 2021. GODINU SA IZVEŠTAJEM NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA" KIKINDA
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT KULTURNOG CENTRA KIKINDA
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA "STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA KULTURE GRADA KIKINDE ZA PERIOD OD 2023. DO 2027. GODINE I AKCIONOG PLANA ZA NJEGOVO SPROVOĐENJE"
 • ODLUKA O REGRESIRANOM I BESPLATNOM PREVOZU
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA I UKLANJANJU VOZILA
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O DIMNIČARSKIM USLUGAMA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK POGREBNIH USLUGA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA" KIKINDA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENE KOMUNALNIH USLUGA "FCC KIKINDA DOO" KIKINDA
 • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE KATASTARSKE PARCELE BROJ 3251/4 K.O. KIKINDA
 • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE KATASTARSKIH PARCELA BROJ 21540/2 I 21540/3 U K.O. KIKINDA
 • REŠENJE O OTUĐENJU KATASTARSKE PARCELE BROJ 1731 K.O. BANATSKO VELIKO SELO IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O OTUĐENJU POSEBNOG DELA OBJEKTA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O OTUĐENJU POSEBNOG DELA OBJEKTA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O PREDLOGU ZA UTVRĐIVANJE JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU I ADMINISTRATIVNI PRENOS NEKRETNINA ZA POTREBE IZGRADNJE INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA U BLOKU 56 I DELOVIMA BLOKOVA 57 I 58 U KIKINDI (ŽELEZNIČKI NOVI RED) ("SL. LIST GRADA KIKINDE" BR. 4/2022 I BR. 5/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA SPORTSKOG CENTRA "JEZERO" KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA SPORTSKOG CENTRA "JEZERO" KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA LIKOVNU I PRIMENJENU UMETNOST "TERRA"
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA LIKOVNU I PRIMENJENU UMETNOST "TERRA"
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA LIKOVNU I PRIMENJENU UMETNOST "TERRA"
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKU NADZORNOG ODBORA ISTORIJSKOG ARHIVA KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA ISTORIJSKOG ARHIVA KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SVETI SAVA" U KIKINDI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SVETI SAVA" U KIKINDI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "PETAR KOČIĆ" U NAKOVU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "PETAR KOČIĆ" U NAKOVU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "FEJEŠ KLARA" U KIKINDI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "GLIGORIJE POPOV" U RUSKOM SELU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MORA KAROLJ" U SAJANU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORKE KULTURNOG CENTRA KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KULTURNOG CENTRA KIKINDA
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PREDLAGANJE NAZIVA ULICA, TRGOVA I DRUGIH NASELJENIH DELOVA GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA KOMISIJE ZA PREDLAGANJE NAZIVA ULICA, TRGOVA I DRUGIH NASELJENIH DELOVA GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD KIKINDA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex