Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 20 od 01.08.2019.)


  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADA KIKINDE ZA 2019. GODINU
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA KIKINDE
  • ODLUKA O OBRAZOVANJU I UNUTRAŠNJEM UREĐENJU KOMUNALNE MILICIJE GRADA KIKINDE
  • ODLUKA O NAČINU RASPOLAGANJA STANOVIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA KIKINDE KOJI SE DODELJUJU U ZAKUP I DRUGIM VIDOVIMA STAMBENE PODRŠKE
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE
  • REŠENJE O PRENOSU NEPOKRETNOSTI - GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I OBJEKTA IZ JAVNE SVOJINE REPUBLIKE SRBIJE U JAVNU SVOJINU GRADA KIKINDE BEZ NAKNADE
  • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE KATASTARSKE PARCELE U K.O. MOKRIN BR. 4028/2
  • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE KATASTARSKE PARCELE U K.O. KIKINDA BR. 21592/2
  • REŠENJE O OTUĐENJU KATASTARSKE PARCELE BROJ 10117/2 K.O. KIKINDA
  • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE KAT. PARCELE U K.O. KIKINDA BR. 21660/2

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex