Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 18 od 01.07.2019.)


 • ODLUKA O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA KIKINDE ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA" KIKINDA
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA BLOK 24 I DEO BLOKA 46 (MIKRONASELJE) U KIKINDI
 • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE CENTRALNOG DELA NASELJA KIKINDA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PRAVU PRVENSTVA ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
 • ODLUKA O JAVNIM RASPRAVAMA
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU, KORIŠĆENJU, UPRAVLJANJU I RASPOLAGANJU STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZAKUPA ZA POSLOVNI PROSTOR GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O KRETANJU TERETNIH VOZILA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O DODELJIVANJU ISKLJUČIVIH PRAVA ZA OBAVLJANJE USLUGE LIČNOG PRATIOCA DETETA
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O USTANOVLJAVANJU STALNE MANIFESTACIJE U OBLASTI POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA OD ZNAČAJA ZA GRAD KIKINDU - "POLJOPRIVREDNI SAJAM - KIKINDA"
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA POLITIKE ZA MLADE GRADA KIKINDE ZA PERIOD 2019. - 2025. GODINE
 • GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA GRADA KIKINDE ZA 2019. GODINU
 • PROGRAM PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA GRAD KIKINDU ZA 2019. GODINU
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE ZA PODRUČJE GRADA KIKINDE U 2019. GODINI
 • ZAKLJUČAK O PRENOSU OSNOVNIH SREDSTAVA
 • REŠENJE O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK POGREBNIH USLUGA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA"
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "KIKINDA" KIKINDA
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU DOKTORA MEDICINE ZA STRUČNO UTVRĐIVANJE VREMENA I UZROKA SMRTI LICA UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE I IZDAVANJE POTVRDA O SMRTI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA KOMISIJE ZA DAVANJE MIŠLJENJA O UPOTREBI IMENA I GRBA GRADA I IMENA NASELJENIH MESTA GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA DAVANJE MIŠLJENJA O UPOTREBI IMENA I GRBA GRADA I IMENA NASELJENIH MESTA GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE LOKALNOM OMBUDSMANU GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O IZBORU LOKALNOG OMBUDSMANA GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA APOTEKARSKE USTANOVE "APOTEKA KIKINDA" KIKINDA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE DIREKTORU CENTRA ZA LIKOVNU I PRIMENJENU UMETNOST "TERRA"
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRA ZA LIKOVNU I PRIMENJENU UMETNOST "TERRA"
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "DRAGOLJUB UDICKI" KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "DRAGOLJUB UDICKI" KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "PETAR KOČIĆ" NAKOVO
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "PETAR KOČIĆ" NAKOVO
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MILIVOJ OMORAC" IĐOŠ
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MILIVOJ OMORAC" IĐOŠ

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex