Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 17 od 30.10.2020.)


 • ODLUKA O USVAJANJU KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU ODLUKE O BUDŽETU GRADA KIKINDE ZA 2020. GODINU U PERIODU JANUAR - SEPTEMBAR 2020. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JP "TOPLANA" KIKINDA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE SEVEROISTOČNOG DELA KIKINDE
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE JUGOISTOČNOG DELA NASELJA KIKINDA
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE KORIDORA PLANIRANOG DRŽAVNOG PUTA IIB REDA BROJ 307 SA PRIKLJUČKOM NA POSTOJEĆI DRŽAVNI PUT IIA REDA BROJ 117 I NEKATEGORISANOG PUTA - PRISTUPNOG PUTA ZA VETROPARK U K.O. BAŠAID SA PRIKLJUČKOM NA PLANIRANU TRASU DRŽAVNOG PUTA IIB REDA BROJ 307
 • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPŠTINE KIKINDA
 • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA BAŠAID
 • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE RADNE ZONE U NASELJU KIKINDA
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA BLOK 55/1 I DELOVE BLOKOVA 55 I 57 U KIKINDI (STRELIŠTE)
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU ULICA I PUTEVA
 • ODLUKA O UPRAVLJANJU KOMUNALNIM OTPADOM
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O JAVNOM VODOVODU
 • REŠENJE O OTUĐENJU STANA BROJ 15 U STAMBENO-POSLOVNOJ ZGRADI (OBJEKAT C2) NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 6279/2 K.O. KIKINDA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE KATASTARSKE PARCELE BROJ 3726/2 K.O. KIKINDA
 • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE KATASTARSKE PARCELE BROJ 7525/10 K.O. KIKINDA
 • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE KATASTARSKE PARCELE BROJ 3 K.O. IĐOŠ
 • REŠENJE O PRENOSU NEPOKRETNOSTI - IZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA IZ JAVNE SVOJINE REPUBLIKE SRBIJE U JAVNU SVOJINU GRADA KIKINDE BEZ NAKNADE
 • REŠENJE O STAVLJANJU VAN SNAGE REŠENJA O PRIBAVLJANJU PORODIČNE KUĆE U MOKRINU U JAVNU SVOJINU GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ZASTUPNIKA OGRANKA JP "AUTOPREVOZ" KIKINDA OGRANAK "TURIST BIRO"
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZASTUPNIKA OGRANKA JAVNOG PREDUZEĆA "AUTOPREVOZ" KIKINDA OGRANAK "TURIST BIRO"
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANICE NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "AUTOPREVOZ" KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "AUTOPREVOZ" KIKINDA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANSTVU UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "DRAGOLJUB UDICKI" KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANSTVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "DRAGOLJUB UDICKI" KIKINDA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU SAVETA ZA OBRAZOVANJE GRADA KIKINDE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex