Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 15/2023 od 31.07.2023.)


 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA" KIKINDA ZA 2022. GODINU SA IZVEŠTAJEM NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POSLOVANJU JP "TOPLANA" KIKINDA ZA 2022. GODINU SA IZVEŠTAJEM NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU JP "AUTOPREVOZ" KIKINDA ZA 2022. GODINU SA IZVEŠTAJEM NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA SOLARNU ELEKTRANU "BRANKOV SOLAR" U K.O. MOKRIN NA TERITORIJI GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU CENE ZAKUPA ZA POSLOVNI PROSTOR GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O STAVLJANJU VAN SNAGE REŠENJA O OTUĐENJU KATASTARSKIH PARCELA BROJ 21721/1 I 21721/2 U KO KIKINDA
 • ODLUKA O PRENOSU NEUTROŠENIH SREDSTAVA SA ODGOVARAJUĆE APROPRIJACIJE U TEKUĆU BUDŽETSKU REZERVU
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2024. GODINU
 • JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2024. GODINU
 • ISPRAVKATEHNIČKE GREŠKE U GRAFIČKIM PRILOZIMA PLANA GENERALNE REGULACIJE CENTRALNOG DELA NASELJA KIKINDA OBJAVLJENOG U "SLUŽBENOM LISTU GRADA KIKINDE", BROJ 18/2019
 • ISPRAVKA TEHNIČKE GREŠKE U TEKSTUALNOM I GRAFIČKIM PRILOZIMA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA NOVI KOZARCI OBJAVLJENOG U "SLUŽBENOM LISTU GRADA KIKINDE", BROJ 8/2016

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex