Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 13/2022 od 24.06.2022.)


 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU NARODNE BIBLIOTEKE "JOVAN POPOVIĆ" KIKINDA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU NARODNOG POZORIŠTA KIKINDA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU NARODNOG MUZEJA KIKINDA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU ISTORIJSKOG ARHIVA KIKINDA ZA 2021. GODINU
 • DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU KULTURNOG CENTRA KIKINDA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU PREDŠKOLSKE USTANOVE "DRAGOLJUB UDICKI" KIKINDA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU CENTRA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE KIKINDA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA KIKINDE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU CLPU "TERRA" KIKINDA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU SPORTSKOG CENTRA "JEZERO" KIKINDA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O JAVNOM VODOVODU
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE PRISTUPNOG PUTA ZA VETROPARK U K.O. BAŠAID U KORIDORU PLANIRANE TRASE DRŽAVNOG PUTA IIB REDA BROJ 307 SA PRIKLJUČKOM NA POSTOJEĆI DRŽAVNI PUT IIA REDA BROJ 117
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU SOLARNE ELEKTRANE "B2 SUNSPOT" NA TERITORIJI GRADA KIKINDA
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE AERODROMA GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA SOLARNI PARK "SOLAR POWER PLANT DELTA" U K.O. BANATSKA TOPOLA
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA BLOK 24 I DEO BLOKA 46 (MIKRONASELJE) U KIKINDI
 • ODLUKA O PRENOSU OSNOVNIH SREDSTAVA BEZ NAKNADE
 • REŠENJE O PREDLOGU ZA UTVRĐIVANJE JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA POTREBE UREĐENJA, REKONSTRUKCIJE, PROŠIRENJA KOLOVOZA I PUTNOG POJASA POSTOJEĆEG NEKATEGORISANOG PUTA (KATASTARSKA PARCELA BROJ 19007 K.O. KIKINDA) I KANALA N-8-B U KIKINDI
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O PRENOSU NEPOKRETNOSTI - GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ JAVNE SVOJINE REPUBLIKE SRBIJE U JAVNU SVOJINU GRADA KIKINDE BEZ NAKNADE ("SL. LIST GRADA KIKINDE", BR. 26/2019)
 • REŠENJE O PRENOSU NEPOKRETNOSTI - NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VANGRAĐEVINSKOM PODRUČJU IZ JAVNE SVOJINE REPUBLIKE SRBIJE U JAVNU SVOJINU GRADA KIKINDE BEZ NAKNADE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE DIREKTORKI KULTURNOG CENTRA KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORKE KULTURNOG CENTRA KIKINDA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex