Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 12/2023 od 30.06.2023.)


 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU I DOPUNU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA" KIKINDA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA SUBVENCIJE IZ BUDŽETA GRADA KIKINDE ZA 2023. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA" KIKINDA
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STRATEGIJU RAZVOJA JP "KIKINDA" KIKINDA ZA PERIOD 2023-2027. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU NARODNE BIBLIOTEKE "JOVAN POPOVIĆ" KIKINDA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU NARODNOG MUZEJA KIKINDA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU NARODNOG POZORIŠTA KIKINDA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU KULTURNOG CENTRA KIKINDA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU ISTORIJSKOG ARHIVA KIKINDA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU USTANOVE KULTURE CENTAR ZA LIKOVNU I PRIMENJENU UMETNOST "TERRA" ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU PREDŠKOLSKE USTANOVE "DRAGOLJUB UDICKI" KIKINDA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU CENTRA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE KIKINDA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU SPORTSKOG CENTRA "JEZERO" KIKINDA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE KIKINDA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU NADLEŽNOG ORGANA U POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE CENTRALNOG DELA NASELJA KIKINDA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UREĐIVANJU I ODRŽAVANJU GROBLJA I SAHRANJIVANJU
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OPŠTEM UREĐENJU NASELJENIH MESTA I KOMUNALNOM REDU
 • GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA GRADA KIKINDE ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA JAVNIH PARKIRALIŠTA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA"
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA ODRŽAVANJA JAVNIH I OSTALIH POVRŠINA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA"
 • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE KATASTARSKE PARCELE BROJ 21556/3 K.O. KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA KOMANDANTA I ČLANA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA KOMANDANTA I ČLANA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA LIKOVNU I PRIMENJENU UMETNOST "TERRA"
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRA ZA LIKOVNU I PRIMENJENU UMETNOST "TERRA"
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "FEJEŠ KLARA" KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "FEJEŠ KLARA" KIKINDA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex