Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 10/2021 od 29.04.2021.)


 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O NAČINU RASPOLAGANJA STANOVIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA KIKINDE KOJI SE DODELJUJU U ZAKUP I DRUGIM VIDOVIMA STAMBENE PODRŠKE
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE CENTRALNOG DELA NASELJA KIKINDA
 • ODLUKA O PRISTUPANJU GRADA KIKINDE U ČLANSTVO UDRUŽENJA "POKRET ZA DECU TRI PLUS" IZ ČAČKA
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU I DOPUNU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA" KIKINDA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA SUBVENCIJE IZ BUDŽETA GRADA KIKINDE ZA 2021. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA"
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA JP "AUTOPREVOZ" KIKINDA
 • KADROVSKI PLAN GRADSKE UPRAVE GRADA KIKINDE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU STATUTA KULTURNOG CENTRA KIKINDA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA "PLANA RAZVOJA GRADA KIKINDE ZA PERIOD OD 2021. DO 2027. GODINE" I AKCIONOG PLANA ZA NJEGOVO SPROVOĐENJE
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O IZGRADNJI I UREĐENJU PARKIRALIŠTA ZA ODREĐENE KORISNIKE
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE KORIDORA PLANIRANOG DRŽAVNOG PUTA IIB REDA BROJ 307 SA PRIKLJUČKOM NA POSTOJEĆI DRŽAVNI PUT IIA REDA BROJ 117 I NEKATEGORISANOG PUTA - PRISTUPNOG PUTA ZA VETROPARK U K.O. BAŠAID SA PRIKLJUČKOM NA PLANIRANU TRASU DRŽAVNOG PUTA IIB REDA BROJ 307
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA KIKINDA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O POVERAVANJU POSLOVA KOMPANIJI F.C.C. KIKINDA D.O.O
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA REALIZACIJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA SA ELEMENTIMA KONCESIJE I PRIPREMU PREDLOGA ZA DONOŠENJE KONCESIONOG AKTA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ZOOHIGIJENE
 • REŠENJE O OTUĐENJU KATASTARSKE PARCELE BROJ 107 K.O. BAŠAID IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex