Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 3 od 15.02.2020.)


 • Odluka o poveravanju TV prenosa sednica Skupštine za 2020. godinu
 • Akcioni plan zapošljavanja grada Čačka za 2020. godinu
 • Strategija razvoja saobraćaja grada Čačka
 • Odluka o mesnoj samoupravi na teritoriji grada Čačka
 • Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Čačka za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja Čačak za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke "Vladislav Petković Dis" za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Umetničke galerije "Nadežda Petrović" Čačak za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada "Gradskog pozorišta Čačak" Čačak za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan i Program rada Centra za stručno usavršavanje Čačak za 2020. godinu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za groblje u Riđagama
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za ski - stazu u Riđagama
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za groblje u Miokovcima
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Severni opštinski put" deonica od granice Generalnog urbanističkog plana grada Čačka 2015. u KO Trbušani do državnog puta Ib reda - broj 23
 • Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za planirani aerodrom - Preljina
 • Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Parmenac-Jezdina-Loznica" u Čačku
 • Odluka o dodeli stanova u zakup na određeno vreme
 • Odluka o promeni naziva pojedinih ulica na teritoriji grada Čačka
 • Odluka o promeni naziva tri ulice na teritoriji grada Čačka
 • Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2020. godini
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu grada Čačka poslovne zgrade - objekta Halk bank ad Beograd, izgrađene na kp. br. 825/1 KO Čačak i dela kp. br. 825/1 KO Čačak, u ulici Pivarskoj broj 1 u Čačku
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut Predškolske ustanove "Moje detinjstvo" Čačak
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut Centra za pružanje usluga socijalne zaštite "Zračak" Čačak
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora JP "Rzav" Arilje
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju predsednika Nadzornog odbora Ustanove "Turistička organizacija Čačka"
 • Rešenje o izmenama u Izbornoj komisiji grada Čačka u stalnom sastavu
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ "22. decembar" Donja Trepča
 • Statut Predškolske ustanove "Moje detinjstvo" Čačak
 • Statut Centra za pružanje usluga socijalne zaštite "Zračak" Čačak
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za groblje u Riđagama
 • Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za ski - stazu u Riđagama
 • Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za groblje u Miokovcima
 • Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "Severni opštinski put", deonica od granice Generalnog urbanističkog plana grada Čačka 2015. u KO Trbušani do državnog puta Ib reda - broj 23
 • Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za planirani aerodrom - Preljina
 • Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "Parmenac-Jezdina-Loznica" u Čačku

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex