Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 3 od 21.02.2019.)


 • Odluka o poveravanju TV prenosa sednica Skupštine za 2019. godinu
 • Akcioni plan zapošljavanja grada Čačka za 2019. godinu
 • Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Čačka
 • Odluka o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Doma kulture Čačak za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja Čačak za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke "Vladislav Petković Dis" za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Umetničke galerije "Nadežda Petrović" Čačak za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove "Turistička organizacija Čačka" za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad grada Čačka za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju "Zračak" Čačak za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan i Program rada Centra za stručno usavršavanje Čačak za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada Ustanove za KOD "Kosta Novaković" Čačak za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja i Plan rada "Gradske stambene agencije" Čačak za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada doo "Naučno tehnološki park Čačak" za 2019. godinu
 • Odluka o pristupanju grada Čačka u članstvo udruženja "Pokret za decu tri plus" iz Čačka
 • Rešenje o davanju na korišćenje objekta u javnoj svojini grada Čačka Ustanovi za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju "Zračak" Čačak
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu nepokretnosti za rekultivaciju i sanaciju prostora bivše deponije "Prelići"
 • Rešenje o pristupanju sporazumnom davanju zemljišta ranijem vlasniku nepokretnosti koja je bila predmet eksproprijacije od preduzeća "ZORPEKS KARGO" Čačak
 • Rešenje o pristupanju sporazumnom davanju zemljišta ranijem vlasniku nepokretnosti koja je bila predmet eksproprijacije od preduzeća "9. SEPTEMBAR - TISSUE KONVERTING" doo Gornji Milanovac
 • Rešenje o pristupanju pribavljanju građevinskog zemljišta na k.p. br. 489/2, 489/6, 489/7, 489/8 i 489/9 sve u KO Konjevići
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom priključka atmosferske kanalizacije u Preljini
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom atmosferske kanalizacije u ulici 66
 • Rešenje o pristupanju razmeni nepokretnosti u KO Ljubić i KO Trbušani
 • Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja JKP "Vodovod" Čačak za 2019. godinu
 • Odluka o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji grada Čačka
 • Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2019. godini
 • Program razvoja turizma grada Čačka za period 2019 - 2024. godine
 • Rešenje o razrešenju i izboru jednog člana Komisije za obeležavanje praznika i dodelu priznanja
 • Rešenje o razrešenju i izboru jednog člana Korisničkog saveta javnih službi
 • Rešenje o razrešenju i izboru jednog člana Saveta za statut, druge propise i organizaciju
 • Rešenje o razrešenju odnosno izboru jednog člana Komisije za kadrove i mandatno imunitetska pitanja
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju "Zračak" Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad u Čačku
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad u Čačku
 • Rešenje o prestanku dužnosti jednog člana Upravnog odbora Gradske stambene agencije u Čačku
 • Rešenje o imenovanju jednog člana Upravnog odbora Gradske stambene agencije u Čačku
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Ustanove kulture "Gradsko pozorište Čačak" Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora Gradske biblioteke "Vladislav Petković-Dis" Čačak

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex