Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 25 od 28.12.2017.)


  • KADROVSKI PLAN GRADSKIH UPRAVA GRADA ČAČKA, SLUŽBE ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU, SLUŽBE ZA INTERNU REVIZIJU I GRADSKOG PRAVOBRANILAŠTVA GRADA ČAČKA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 25/2017)
  • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENU ODLAGANJA OTPADA NA DEPONIJU "DUBOKO" UŽICE ("Sl. list grada Čačka", br. 25/2017)
  • ODLUKA O NAKNADI ZA RAD U NADZORNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA ("Sl. list grada Čačka", br. 25/2017)
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU OSPOSOBLJENIH PRAVNIH LICA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE ("Sl. list grada Čačka", br. 13/2014 i 25/2017)
  • ODLUKA O USLOVIMA PRIKLJUČENJA NA SISTEM ZA VODOSNABDEVANJE "RZAV" ("Sl. list grada Čačka", br. 25/2017)
  • PROGRAM MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA PODRUČJE TERITORIJE GRADA ČAČKA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 6/2017 i 25/2017)
  • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 25/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex