Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 20 od 30.12.2019.)


 • Kadrovski plan gradskih uprava grada Čačka, Službe za budžetsku inspekciju grada Čačka, Službe za internu reviziju grada Čačka i Gradskog pravobranilaštva grada Čačka za 2020. godinu
 • Plan detaljne regulacije dela naselja Prijevor uz reku Zapadnu Moravu
 • Plan detaljne regulacije "Industrijska zona - Konjevići"
 • Odluka o gradskim upravama
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o korišćenju vodovodnih mreža i određivanju vršioca delatnosti snabdevanja vodom za piće
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Duboko" Užice za 2020. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Regionalni centar za upravljanje otpadom "Duboko" Užice
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća Regionalni centar za upravljanje otpadom "Duboko" Užice
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za vodosnabdevanje "Rzav" Arilje
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Rzav" Arilje za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JP "Rzav" Arilje za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Vodovod" Čačak za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JKP "Vodovod" Čačak za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Komunalac" Čačak za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP "Komunalac" Čačak za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja čistoće na površinama javne namene za period 01.01.-31.12.2020. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program sakupljanja komunalnog otpada za period 01.01.-31.12.2020. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja delatnosti zoohigijene za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Moravac" Mrčajevci za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JKP "Moravac" Mrčajevci za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina na teritoriji naseljenog mesta Mrčajevci za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program sakupljanja komunalnog otpada na teritoriji naseljenog mesta Mrčajevci za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program čišćenja i pranja površina javne namene i površina u javnom korišćenju na području naseljenog mesta Mrčajevci za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Gradsko zelenilo" Čačak za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP "Gradsko zelenilo" Čačak za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina u gradu Čačku za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Parking servis" Čačak za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Čačak" Čačak za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Gradac" Čačak za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JP "Gradac" Čačak za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja, zaštite i razvoja opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada za 2020. godinu
 • Program uređivanja građevinskog zemljišta za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada JU "Turistička organizacija Čačka" za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada DOO "Naučno tehnološki park Čačak" za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad grada Čačka za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Doma kulture Čačak za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja i Plana rada "Gradske stambene agencije" Čačak za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja i Plan rada Gradske stambene agencije Čačak za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar "Mladost" Čačak za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju "Zračak" Čačak za 2020. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju "Zračak" Čačak
 • Program o izmenama Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Čačka za 2019. godinu
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu k.p. br. 551 KO Atenica za potrebe proširenja seoskog groblja u Atenici
 • Odluka o izmeni Odluke o dodatnoj finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada Ustanove za kulturno obrazovnu delatnost "Kosta Novaković" Čačak za 2020. godinu
 • Rešenje o prestanku mandata direktora Centra za stručno usavršavanje Čačak
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za stručno usavršavanje Čačak
 • Rešenje o imenovanju direktora Ustanove kulture "Gradsko pozorište Čačak" Čačak
 • Rešenje o prestanku funkcije vršiocu dužnosti direktora Ustanove kulture "Gradsko pozorište Čačak" Čačak
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove kulture "Gradsko pozorište Čačak" Čačak
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove kulture "Gradsko pozorište Čačak" Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju predsednika Nadzornog odbora Narodnog muzeja Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora Narodnog muzeja Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog zamenika člana Izborne komisije grada Čačka u stalnom sastavu
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ "Vuk Karadžić" Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Školskog odbora Gimnazije u Čačku
 • Statut Javnog komunalnog preduzeća Regionalni centar za upravljanje otpadom "Duboko" Užice
 • Statut Javnog preduzeća za vodosnabdevanje "Rzav" Arilje
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex