Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 17 od 28.11.2019.)


 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JKP "Duboko" Užice za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JKP "Komunalac" Čačak za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa korišćenja budžetske pomoći JKP "Komunalac" Čačak za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na odluku o cenama komunalne usluge sakupljanja, transporta i deponovanja komunalnog otpada
 • Odluka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP "Komunalac" Čačak broj 129/2 od 13. novembra 2019. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JKP "Vodovod" Čačak za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na odluku o cenama vode i upotrebe kanalizacije
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JKP "Moravac" Mrčajevci za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JKP "Moravac" Mrčajevci za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JKP "Čačak" Čačak za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa budžetske pomoći JKP "Čačak" Čačak za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JKP "Gradsko zelenilo" Čačak za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa održavanja javnih zelenih površina u gradu Čačku za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JP "Gradac" Čačak za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa korišćenja budžetske pomoći JP "Gradac" Čačak za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Plana i Programa rada d.o.o. "Naučno tehnološki park Čačak" za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Javne ustanove "Turistička organizacija Čačka" za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene programa rada i Finansijskog plana Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar "Mladost" Čačak za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut Predškolske ustanove "Radost" Čačak
 • Rešenje o ispravci greške u Rešenju Skupštine grada Čačka br. 06-90/2019-I od 25, 26. i 27. juna 2019. godine o razmeni delova k.p. br. 3493 i k.p. br. 5161 obe KO Čačak
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom dela ulice Svetog Save u Čačku sa atmosferskom kanalizacijom i javnom rasvetom
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom telekomunikacionih i signalnih instalacija u zgradi kulture izgrađene na k.p. br. 784/1 KO Čačak
 • Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine grada Čačka
 • Odluka o dopunama Odluke o dodatnoj finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Medicinske škole u Čačku
 • Statut Predškolske ustanove "Radost" Čačak
 • Zaključak Ustavnog suda o oceni zakonitosti Odluke o javnim parkiralištima ("Službeni list grada Čačka", broj 11/11)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex