Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 11 od 23.05.2020.)


 • Plan infrastrukturnog razvoja grada Čačka za period od 2020-2022. godine
 • Lokalni akcioni plan za mlade za period od 2020. do 2023. godine
 • Akcioni plan za populacionu politiku za period 2020-2023. godina na teritoriji grada Čačka
 • Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Čačka za 2020. godinu
 • Odluka o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2020. godini
 • Odluka o obavljanju komunalne delatnosti dimničarske usluge
 • Odluka o boravišnoj taksi
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom komunalne infrastrukture u zoni auto-puta 761 Pojate - Preljina (Moravski koridor)
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu neposrednom pogodbom k.p. br. 1401/1 KO Zablaće i objekta broj 1 sagrađenog na k.p. br. 1401/1 KO Zablaće
 • Odluka o osnivanju "Apotekarske ustanove Čačak" Čačak
 • Odluka o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak
 • Odluka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JP "Gradac" Čačak broj 06-03/2020-II od 26. februara 2020. godine
 • Godišnji plan rada komunalne milicije grada Čačka za 2020. godinu
 • Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Čačka
 • Odluka o usvajanju godišnjeg plana Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka za 2020. godinu
 • Odluka o završnom računu budžeta grada Čačka za 2019. godinu
 • Odluka o javnom zaduživanju grada Čačka
 • Odluka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP "Čačak" Čačak broj 2466/5 od 29. aprila 2020. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP "Moravac" Mrčajevci broj 5/2020 od 6. aprila 2020. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP "Parking servis" Čačak broj 334-3 od 29. aprila 2020. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP "Gradsko zelenilo" Čačak broj 1076-1/20 od 30. aprila 2020. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP "Komunalac" Čačak broj 138/3 od 11. maja 2020. godine
 • Odluka o obezbeđivanju preduslova za realizaciju memoranduma o saradnji na realizaciji Regionalnog stambenog programa - Stambeni program u Republici Srbiji
 • Operativni plan odbrane od poplava za vode drugog i nižeg reda na teritoriji grada Čačka za 2020. godinu
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu k.p. br. 4/6 KO Čačak i izgradnjom gasne kotlarnice sa priključnim toplovodom
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom dečjeg vrtića na k.p. br. 541/2 KO Trbušani
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom višeporodičnog stambenog objekta
 • Rešenje o prestanku funkcije predsednika Upravnog odbora Doma zdravlja "Čačak" Čačak
 • Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Doma zdravlja "Čačak" Čačak
 • Rešenje o prestanku dužnosti jednog člana Upravnog odbora Gradske stambene agencije u Čačku
 • Rešenje o imenovanju jednog člana Upravnog odbora Gradske stambene agencije u Čačku
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ "22. decembar" Donja Trepča
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Školskog odbora OŠ "Tatomir Anđelić" Mrčajevci
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Muzičke škole "Dr Vojislav Vučković" Čačak

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex