Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 11 od 13.06.2018.)


  • ODLUKA O KOMUNALNOM REDU I OPŠTEM UREĐENJU ("Sl. list grada Čačka", br. 11/2015, 26/2016, 3/2018 - dr. odluka i 11/2018 - dr. odluka)
  • ODLUKA O OBAVLJANJU KOMUNALNE DELATNOSTI OBEZBEĐIVANJA JAVNOG OSVETLJENJA ("Sl. list grada Čačka", br. 11/2018)
  • ODLUKA O PROMENI I ODREĐIVANJU NAZIVA POJEDINIH ULICA NA TERITORIJI GRADA ČAČKA ("Sl. list grada Čačka", br. 11/2018)
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA ČAČKA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 11/2018)
  • STATUT GRADA ČAČKA ("Sl. list grada Čačka", br. 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015, 26/2016 i 11/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex