3 Službeni list grada Bora, broj 61 od 25.12.2020.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 61 od 25.12.2020.)


 • Odluka o građevinskom zemljištu
 • Odluka o lokalnim komunalnim taksama
 • Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina
 • Odluka o prihvatanju udela bez naknade u kapitalu privrednog društva "FULL PROTECT" d.o.o. Beograd
 • Odluka o privremenom poveravanju prevoza putnika na gradskim i prigradskim linijama na teritoriji grada Bora
 • Odluka o dopunama Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom
 • Odluka o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou
 • Odluka o pristupanju izradi lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost u gradu Boru za period 2021-2023. godine
 • Kadrovski plan Gradske uprave grada Bora za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "3. oktobar" Bor za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uslovima i kriterijumima za zaključivanje Sporazuma o reprogramu dugovanja korisnika komunalnih usluga Javnog komunalnog preduzeća "3. oktobar" Bor
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uslovima i kriterijumima za zaključivanje Sporazuma o reprogramu dugovanja korisnika komunalnih usluga Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uslovima i kriterijumima za zaključivanje Sporazuma o reprogramu dugovanja korisnika komunalnih usluga Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Bor
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uslovima i kriterijumima za zaključivanje Sporazuma o reprogramu dugovanja korisnika komunalnih usluga Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju cenovnika usluge Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor za korišćenje posebnog parkirališta
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o utvrđivanju cena usluga sakupljanja, odvoženja i deponovanja komunalnog otpada Javno komunalnog preduzeća "3. oktobar" Bor
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2019. godinu Društva sa ograničenom odgovornošću "Biznis inkubator centar" Bor
 • Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javno komunalnog preduzeća "Toplana" Bor za izdavanje menica za naplatu dela dugovanja za grejnu sezonu 2020/2021. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor za kratkoročno kreditno zaduženje i na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor za davanje jemstva, za plaćanje energenata za grejnu sezonu 2020/2021. godine
 • Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove "Bambi" u Boru
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove "Bambi" u Boru
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove Sportski centar "Bor" u Boru
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove Sportski centar "Bor" u Boru
 • Rešenje o razrešenju direktora Centra za socijalni rad "Bor" u Boru
 • Rešenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad "Bor" u Boru
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za urbanu komasaciju
 • Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na upotrebu imena grada Bora u nazivu sportskog udruženja "FUDBALSKI SAVEZ GRADA BORA"
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta grada Bora za period januar-septembar 2020. godine
 • Zaključak o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koji se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač grad Bor za period 01.01.2020. god. do 30.09.2020. godine
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-2622/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 61/20)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-2652/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 61/20)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-2662/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 61/20)
 • Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Boru)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex