3 Službeni list grada Bora, broj 44/2022 od 23.12.2022.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 44/2022 od 23.12.2022.)


 • Odluka o lokalnim komunalnim taksama
 • Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina
 • Odluka o izmeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora i garaža
 • Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije za prenos javne svojine gradu Boru na kp br. 7930, 7932, 7933/1 i 7934 KO Metovnica
 • Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije za prenos javne svojine gradu Boru na stanovima koji su u svojini Republike Srbije
 • Odluka o izmenama odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Bora
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije interne obilaznice za DP IB-37 i DP IIA 166
 • Odluka o izmeni Odluke o radnopravnom statusu članova Gradskog veća grada Bora
 • Odluka o pristupanju izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije groblja u Boru
 • Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana grada Bora
 • Odluka o izmeni Odluke o Pravobranilaštvu grada Bora
 • Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Gradske izborne komisije grada Bora u stalnom sastavu
 • Kadrovski plan Gradske uprave grada Bora za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "3. oktobar" Bor za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći - subvencija Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Bor za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "3. oktobar" Bor za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Bogovina" Bor za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći - subvencija Javnog preduzeća "Bogovina" Bor za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Zoološki vrt" Bor za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći - subvencija Javnog preduzeća "Zoološki vrt" Bor za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću "Biznis inkubator centar" Bor za 2023. godinu
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za rodnu ravnopravnost
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad "Bor" u Boru
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad "Bor" u Boru
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad "Bor" u Boru
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad "Bor" u Boru
 • Plan energetske efikasnosti grada Bora za 2022. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta grada Bora za period januar-septembar 2022. godine
 • Predlog Zaključka o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koji se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač grad Bor za period 01.01.2022. god. do 30.09.2022. godine
 • Rešenje o dodeli stipendija studentima za školsku 2022/2023. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex