3 Službeni list grada Bora, broj 44/2021 od 27.12.2021.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 44/2021 od 27.12.2021.)


 • Odluka o budžetu grada Bora za 2022. godinu
 • Odluka o otpočinjanju postupka realizacije Javno privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za projektovanje, finansiranje, rekonstrukciju postojećeg objekta kotlarnice i ugradnju novih kotlova na biomasu u Banjskom polju
 • Odluka o prenosu prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini grada Bora Predškolskoj ustanovi "Bambi" Bor
 • Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije o prenosu prava javne svojine na kp. br. 3533, 2108 i 2109 sve u KO Bor I, gradu Boru
 • Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor sa Zakonom o javnim preduzećima
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o dodeljivanju isključivog prava javnim preduzećima kojima je osnivač grad Bor za obavljanje delatnosti pružanja usluga na koje se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje
 • Kadrovski plan Gradske uprave grada Bora za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "3. oktobar" Bor za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Bor za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Bogovina" Bor za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći - subvencija Javnog preduzeća "Bogovina" Bor za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću "Biznis inkubator centar" Bor za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Zoološki vrt" Bor za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa korišćenja budžetske pomoći - subvencija Javnog preduzeća "Zoološki vrt" Bor za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Zoološki vrt" Bor za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći -subvencija Javnog preduzeća "Zoološki vrt" Bor za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o utvrđivanju cena usluga Turističke organizacije"Bor" u Boru
 • Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća "3. oktobar" Bor
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "3. oktobar" Bor
 • Rešenje o razrešenju predsednika, članova i sekretara Izborne komisije grada Bora u stalnom sastavu i njihovih zamenika
 • Rešenje o imenovanju Gradske izborne komisije grada Bora u stalnom sastavu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za urbanu komasaciju
 • Program o izmenama Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Bor za 2021. godinu
 • Zaključak o ispravci tehničkih grešaka u Planu detaljne regulacije područja vetroelektrane "VE Crni vrh" na teritoriji grada Bora
 • Zaključak o ispravci tehničkih grešaka u Planu detaljne regulacije za izgradnju visokonaponskih vodova za uvođenje postojećih DV 110 kV br. 150 (TS "Bor 1" - TS "Majdanpek 1") i DV 110 kV br. 177 (TS "Bor 2" - TS "Majdanpek 2") u objekat priključno razvodnog postrojenja PRP 110 kV "Crni vrh 1"


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex