Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 41 od 07.08.2020.)


 • Odluka o pokretanju postupka poveravanja obavljanja komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Bora
 • Odluka o uslovima i načinu za korišćenje kesa kao ambalaže za isporuku robe na mestu prodaje roba i usluga
 • Odluka o prestanku mandata odborniku Skupštine grada Bora
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine grada Bora
 • Strategija upravljanja rizicima u organima grada Bora za period od 2020. do 2022. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Zoološki vrt" Bor za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa korišćenja subvencija Javnog preduzeća "Zoološki vrt" Bor za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju cenovnika usluga korišćenja posebnog parkirališta Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor za 2020. godinu
 • Rešenje o prestanku mandata članu Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor
 • Rešenje o prestanku mandata članu Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "3. oktobar" Bor
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "3. oktobar" Bor
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Narodne biblioteke Bor
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Narodne biblioteke Bor
 • Zaključak o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koji se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač grad Bor za period 01.01.2020. god. do 31.03.2020. godine
 • Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Bora za 2020. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex