3 Službeni list grada Bora, broj 40/2022 od 28.11.2022.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 40/2022 od 28.11.2022.)


 • Odluka o dodeli stambene podrške
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora i garaža
 • Odluka o izmeni Odluke o kretanju teretnih vozila na teritoriji grada Bora
 • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji grada Bora
 • Odluka o izmeni i dopuni odluke o gradskim administrativnim taksama
 • Odluka o izradi Programa zaštite životne sredine grada Bora za period 2022. - 2031. godine
 • Odluka o izradi Lokalnog plana upravljanja otpadom grada Bora za period 2022. - 2031. godine
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća "3. oktobar" Bor
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za izgradnju i eksploataciju regionalnog vodosistema "Bogovina" Bor
 • Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije za prenos javne svojine gradu Boru na KP br. 3608/2 KO Bor 1
 • Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije za prenos javne svojine gradu Boru na kp br. 4180, 4190 i 4442 KO Bor II, kp. br. 10191 ko Metovnica i kp br.16858/1 KO Šarbanovac
 • Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije za prenos javne svojine gradu Boru na stanovima koji su predati Republici Srbiji
 • Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije za prenos javne svojine gradu Boru na kp br.519/1 KO Bor I, kp br. 3972/1 KO Brestovac i kp br.1873 i 1874 KO Zlot V
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cena kubnog metra sirove vode Javnog preduzeća "Bogovina" Bor
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada zoohigijenske službe za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Nacrt Aneksa II Javnog ugovora za poveravanje komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Bora po modelu javnog-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2021. godinu Društva sa ograničenom odgovornošću "Biznis inkubator centar" Bor
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalnog preduzeća "3. oktobar" Bor za period 2022-2026. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalnog preduzeća "3. oktobar" Bor za period 2022-2031. godine
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za rodnu ravnopravnost
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Tehničke škole u Boru
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole u Boru
 • Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Ustanove "Centar za kulturu grada Bora" u Boru
 • Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Ustanove "Centar za kulturu grada Bora" u Boru
 • Zaključak o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koji se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač grad Bor za period 01.01.2022. god. do 30.06.2022. godine
 • GRADONAČELNIK GRADA BORA
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-1763/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 40/22)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-1771/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 40/22)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-1772/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 40/22)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-1774/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 40/22)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-1782/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 40/22)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-1812/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 40/22)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-1783/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 40/22)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-1813/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 40/22)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-1779/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 40/22)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-1898/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 40/22)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-1895/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 40/22)
 • Rešenje o promeni aproprijacije broj: 401-352/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 40/22)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex