Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 4 od 30.01.2020.)


 • Odluka o utvrđivanju naziva ulica i trgova na teritoriji grada Bora
 • Odluka o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava iz budžeta grada Bora za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja
 • Odluka o izmeni Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Bora
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Bor za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija iz budžeta grada Bora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Bor za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija iz budžeta grada Bora Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Bogovina" Bor za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći - subvencija Javnog preduzeća "Bogovina" Bor za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Zoološki vrt" Bor za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći subvencija Javnog preduzeća "Zoološki vrt" Bor za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću "Biznis inkubator centar" Bor za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program subvencija Društva sa ograničenom odgovornošću "Biznis inkubator centar" Bor za 2020. godinu
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora OŠ "3. oktobar" u Boru
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora OŠ "3. oktobar" u Boru
 • Preporuka Nadzornim odborima javno komunalnih preduzeća kao pružaocima komunalnih usluga i usluga objedinjene naplate
 • Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Bora za 2020. godinu
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-193/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 4/20)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex