Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 34 od 26.11.2019.)


 • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji grada Bora
 • Odluka o boravišnoj taksi
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o taksi prevozu putnika i limo servisu na teritoriji grada Bora
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije gradskog naselja Bor
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina
 • Odluka o pristupanju reviziji Strategije održivog razvoja opštine Bor za period 2011.-2021. godine
 • Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije grada Bora
 • Program o izmenama Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Bor za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "3.oktobar" Bor za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću "Biznis inkubator centar" Bor za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa subvencija Društva sa ograničenom odgovornošću "Biznis inkubator centar" Bor za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2018. godinu Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2018. godinu Društva sa ograničenom odgovornošću "Biznis inkubator centar" Bor
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću gubitka iz ranijih godina Javnog preduzeća za izgradnju i eksploataciju regionalnog vodosistema "Bogovina" Bor
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Cenovnika reklamnog materijala, stručnih publikacija i ulaznica Muzeja rudarstva i metalurgije "Bor" u Boru
 • Zaključak o stavljanju van snage Zaključka o zaključenju Ugovora o zajedničkom upravljanju komunalnim otpadom između gradova Zaječara i Bora i opština Majdanpek, Negotin, Knjaževac, Kladovo i Boljevac
 • Zaključak o zaključenju Sporazuma o zajedničkom upravljanju komunalnim otpadom između gradova Zaječara i Bora i opština Majdanpek, Negotin, Knjaževac, Kladovo i Boljevac
 • Odluka o pokretanju postupka za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za izgradnju regionalnog centra za upravljanje otpadom i pružanje usluga tretmana i odlaganja komunalnog otpada
 • Rešenje o imenovanju Lokalnog saveta roditelja za radnu, odnosno školsku 2019/2020. godinu
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora OŠ "Petar Radovanović" u Zlotu
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Petar Radovanović" u Zlotu
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora OŠ "Dušan Radović" u Boru
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Dušan Radović" u Boru
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije "Bora Stanković" u Boru
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije "Bora Stanković" u Boru
 • Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta grada Bora za period januar-septembar 2019. godine
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-837/2019-II ("Službeni list grada Bora", br. 34/19)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-816/2019-II ("Službeni list grada Bora", br. 34/19)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex