Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 31 od 29.05.2020.)


 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Bora za 2020. godinu
 • Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine poslovnih prostora u svojini grada Bora
 • Odluka o dopuni Odluke o sprovođenju urbane komasacije na komasacionom području na delu plana generalne regulacije gradskog naselja Bor - industrijska zona uz državni put Selište -Bor -Zaječar 1B37 u prostornoj celini 5
 • Odluka o dopuni Odluke o sprovođenju urbane komasacije na komasacionom području na delu plana generalne regulacije gradskog naselja Bor - zona porodičnog stanovanja sa većim okućnicama u prostornoj celini 6
 • Rešenje o potvrđivanju rešenja koja je gradonačelnik grada Bora doneo za vreme vanrednog stanja - elementarne nepogode, epidemije zarazne bolesti COVID -19
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije grada Bora
 • Rešenje o davanju saglasnosti za potpisivanje Sporazuma o regulisanju međusobnih odnosa sa Phoenix Pharma d.o.o. Beograd
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni i dopuni Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor za davanje garancije za plaćanje isporuke ugljeva JKP "Toplana" Bor za grejnu sezonu 2019/2020. godine
 • Operativni plan odbrane od poplava za vode II reda na teritoriji grada Bora za 2020. godinu
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za ocenu projekata u oblasti kulture u gradu Boru


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex