Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 18 od 28.06.2019.)


 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Bora za 2019. godinu
 • Odluka o komunalnom redu u gradu Boru
 • Odluka o bespovratnom sufinansiranju investicionog održavanja i unapređenja energetskih svojstava zgrada na teritoriji grada Bora
 • Odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada Bora
 • Odluka o obavljanju delatnosti zoohigijene na teritoriji grada Bora
 • Odluka o javnoj rasveti na teritoriji grada Bora
 • Odluka o upravljanju i obezbeđivanju otvorenih i zatvorenih bazena i kupališta i potrebnim uslovima za upravljanje tim objektima na teritoriji grada Bora
 • Odluka o poveravanju poslova upravljanja, korišćenja i održavanja seoskih vodovoda JKP "Vodovod" Bor
 • Odluka o utvrđivanju nepokretnosti koje se smatraju dobrima od opšteg interesa i dobrima u opštoj upotrebi grada Bora i predlogu Vladi Republike Srbije za prenos prava javne svojine na nepokretnostima koje ne služe obavljanju rudarske delatnosti
 • Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
 • Odluka o izmenama Kadrovskog plana Gradske uprave grada Bora za 2019. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o dodeljivanju isključivog prava javnim preduzećima kojima je osnivač grad Bor za obavljanje delatnosti pružanja usluga na koje se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje
 • Poslovnik o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine grada Bora
 • Odluka o utvrđivanju visine cena usluga u Predškolskoj ustanovi "Bambi" Bor
 • Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije
 • Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije
 • Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "3. oktobar" Bor za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa korišćenja budžetske pomoći - subvencija Javnog komunalnog preduzeća "3. oktobar" Bor za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni Programa poslovanja JKP "Vodovod" Bor za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni Programa korišćenja subvencija iz budžeta grada Bora JKP "Vodovod" Bor za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Bogovina" Bor za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa korišćenja budžetske pomoći - subvencija Javnog preduzeća "Bogovina" Bor za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Zoološki vrt" Bor za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa korišćenja budžetske pomoći subvencija Javnog preduzeća "Zoološki vrt" Bor za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću "Biznis inkubator centar" Bor za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa subvencija Društva sa ograničenom odgovornošću "Biznis inkubator centar" Bor za 2019. godinu
 • Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cena usluga sakupljanja, odvoženja i deponovanja komunalnog otpada Javnog komunalnog preduzeća "3. oktobar" Bor
 • Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cena pijaće vode i odvođenja otpadnih voda Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Bor
 • Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cene toplotne energije Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Bor
 • Zaključak o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koji se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač grad Bor za period 01.01.2019. god. do 31.03.2019. godine
 • Rešenje o razrešenju člana Komisije za kadrovska pitanja, odlikovanja i druga javna priznanja
 • Rešenje o izboru člana Komisije za kadrovska pitanja, odlikovanja i druga javna priznanja
 • Program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka
 • Izmene Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Bora za 2019. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex