Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 14 od 04.06.2019.)


 • Odluka o organizaciji Gradske uprave grada Bora
 • Odluka o mesnim zajednicama
 • Odluka o lokalnom ombudsmanu grada Bora
 • Odluka o Pravobranilaštvu grada Bora
 • Odluka o objavljivanju gradskih propisa i drugih akata i o izdavanju "Službenog lista grada Bora"
 • Odluka o naknadama za korišćenje javnih puteva na teritoriji grada Bora
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o platama i drugim primanjima za izabrana i postavljena lica u organima grada Bora
 • Odluka o izmenama Odluke o javnim raspravama
 • Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Bora za 2019. godinu
 • Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Bora za 2019. godinu
 • Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Bor za 2019. godinu
 • Zaključak o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koji se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač grad Bor za period 01.01.2018. god. do 31.12.2018. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Narodne biblioteke Bor za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Muzeja rudarstva i metalurgije "Bor" za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove "Centra za kulturu grada Bora" za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove Sportski centar "Bor" u Boru za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Predškolske ustanove "Bambi" Bor za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad "Bor" za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Doma zdravlja Bor za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije "Bor" za 2019. godinu
 • Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije "Bor"
 • Rešenje o imenovanju direktora Turističke organizacije "Bor"
 • Rešenje o razrešenju direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Biznis inkubator centar Bor" u Boru
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Biznis inkubator centar Bor" u Boru
 • Rešenje o obrazovanju Saveta za zdravlje grada Bora
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Vuk Karadžić" u Boru
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora OŠ "Đura Jakšić" u Krivelju
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Đura Jakšić" u Krivelju
 • Operativni plan odbrane od poplava voda II reda na teritoriji grada Bora za 2019. godinu
 • Pravilnik o bližem uređivanju postupaka nabavki u Skupštini grada Bora


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex