Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 99 od 08.11.2019.)


  • Izmene i dopune Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Beograda za 2019. godinu
  • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije kompleksa benzinskih stanica sa pratećim sadržajima (leva i desna strana), na srednjoj
  • acionaži km 173+000 infrastrukturnog koridora auto-puta E-75 Subotica-Beograd, na kat. parcelama 708/1, 711/2, 712/1 i 713/1, sve KO Batajnica, u smeru ka Subotici, gradska opština Zemun
  • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za potez ulica Zemunska - Tošin bunar na Novom Beogradu, gradska opština Novi Beograd
  • Odluka o izmeni Poslovnika Skupštine Gradske opštine Surčin
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Surčin za 2019. godinu
  • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Gradske opštine Surčin
  • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Gradske opštine Surčin
  • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Surčin
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Programa rada Turističke organizacije Gradske opštine Surčin za   2019. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex