Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 95 od 21.12.2017.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA BEOGRADA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 95/2017)
  • ODLUKA O FINANSIRANJU PROGRAMA, PROJEKATA I AKTIVNOSTI KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETA GRADA BEOGRADA U 2018. I 2019. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 78/2017 i 95/2017)
  • ODLUKA O FINANSIRANJU PROGRAMA I PROJEKATA DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETA GRADA BEOGRADA U 2019. I 2020. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 95/2017)
  • ODLUKA O NAKNADI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2014, 125/2016 i 95/2017)
  • ODLUKA O OBIMU SREDSTAVA ZA VRŠENJE POSLOVA GRADA I GRADSKIH OPŠTINA I UTVRĐIVANJU PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU, ODNOSNO GRADSKIM OPŠTINAMA U 2018. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 95/2017)
  • ODLUKA O POSTAVLJANJU PLUTAJUĆIH OBJEKATA NA VODNOM ZEMLJIŠTU NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 95/2017)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KATEGORIJA KORISNIKA KOJI PLAĆAJU SUBVENCIONISANU CENU KOMUNALNIH USLUGA ("Sl. list grada Beograda", br. 31/2013, 75/2013, 27/2014, 37/2014, 51/2014, 97/2014, 35/2015, 82/2015, 61/2016, 126/2016 i 95/2017)
  • ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU ("Sl. list grada Beograda", br. 56/2013, 87/2014, 69/2015, 113/2016, 78/2017 i 95/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex