Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 80/2022 od 07.09.2022.)


  • Odluka o organizaciji Uprave Gradske opštine Zemun
  • Odluka o finansiranju rashoda koji se zbog svoje prirode zaključuju na period koji se ne podudara sa budžetskom kalendarskom godinom - finansiranje rashoda po programu razvoja sporta
  • Rešenje o prestanku mandata vršiocu dužnosti direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin
  • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin
  • Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Surčin za period januar-jun 2022. godine sa Izveštajem
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Cenovnika JP "Surčin" sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex