Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 74/2023 od 20.09.2023.)


 • Odluka o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Rakovica za 2023. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Izborne komisije Gradske opštine Rakovica u stalnom sastavu
 • Kodeks ponašanja službenika i nameštenika Gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora JP "Poslovni centar - Rakovica"
 • Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o prestanku mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca
 • Rešenje o prestanku dužnosti v. d. direktora Centra za kulturu Lazarevac
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za kulturu Lazarevac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitaka JP "Toplifikacija" za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Prvi rebalans Programa poslovanja Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije "Toplifikacija" Lazarevac za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja sredstava iz budžeta po osnovu subvencija, kapitalnih ulaganja u sistem daljinskog grejanja Lazarevca za nabavku opreme i izvođenje radova na sanaciji instalacija grejanja u galeriji ispod Glavne ulice (glavna linija) Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije "Toplifikacija" Lazarevac za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Prvi rebalans Programa poslovanja JPKP "Lazarevac", Lazarevac za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program JPKP "Lazarevac" iz Lazarevca za 2023. godinu o korišćenju sredstava budžeta Gradske opštine Lazarevac po osnovu subvencija broj I01.01-XL/2023-3 od 21. avgusta 2023. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Posebnog programa JPKP "Lazarevac" iz Lazarevca za 2023. godinu o korišćenju sredstava budžeta Gradske opštine Lazarevac po osnovu subvencija broj I01.01-XL/2023-4 od 21. avgusta 2023. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex