Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 67/2022 od 22.06.2022.)


 • Odluka o dopuni Poslovnika Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini Gradske opštine Stari grad i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o poslovanju Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad "Parobrod" za period januar-decembar 2021. godine
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora Ustanove kulture gradske opštine Stari grad "Parobrod" za period januar-decembar 2021. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana i Plana poslovanja UK "Parobrod" za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada UK "Parobrod" za 2022. godinu
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uređenju i održavanju površina u javnoj svojini i uređenju grobalja na teritoriji gradske opštine Barajevo
 • Odluka Skupštine Gradske opštine Barajevo broj 06-40/2022-151 od 22. juna 2022. godine
 • Odluka o dodeli javnih priznanja Gradske opštine Barajevo za 2022. godinu
 • Odluka Skupštine Gradske opštine Barajevo broj 06-40/2022-149 od 22. juna 2022. godine
 • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Barajevo za 2021. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex