Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 6/2021 od 25.02.2021.)


 • Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u januaru 2021. godine
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu sa Izmenama i dopunama kadrovskog plana Gradske opštine Stari grad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad "Stari grad"
 • Rešenje o usvajanju Godišnjeg izveštaja lokalnog ombudsmana Gradske opštine Stari grad za 2020. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o poslovanju Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad "Stari grad" za period januar-decembar 2020. godine
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad "Stari grad" za period januar-decembar 2020. godine
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Lazarevac
 • Odluka o poništavanju Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za komunalnu privredu "Lazarevac", Lazarevac
 • Rešenje o produženju mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalnu privredu "Lazarevac", Lazarevac
 • Rešenje o produženju mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije "Toplifikacija", Lazarevac
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Komisije za sprovođenje Javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Gradska opština Lazarevac
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora javnih preuzeća čiji je osnivač Gradska opština Lazarevac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca za period 1. januar - 31. decembar 2021. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JPKP "Lazarevac", Lazarevac za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Toplifikacija" Lazarevac za 2021. godinu
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin sa oglasom
 • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Surčin
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Gradska opština Surčin
 • Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Surčin
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Surčin za 2020. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex