Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 57/2022 od 06.06.2022.)


  • Rešenje o dopuni Rešenja o utvrđivanju spiska naručilaca za čije potrebe Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki sprovodi postupke centralizovanih javnih nabavki
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Jugoslovenskom dramskom pozorištu
  • Odluka o završnom računu budžeta Opštine Surčin za 2021. godinu
  • Odluka o prvoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Surčin za 2022. godinu
  • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin
  • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za izgradnju produktovoda od kompleksa preduzeća "VML" u Surčinu do pristaništa na levoj obali reke Save, gradska opština Surčin sa Rešenjem
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2022. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban Program za subvencije iz budžeta Gradske opštine Surčin Javnom preduzeću za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin za 2022. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin za 2022. godinu
  • Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta Gradske opštine Surčin za period 1. januar - 31. decembar 2021. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex