Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 56/2022 od 30.05.2022.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Čukarica
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Čukarica
 • Rešenje o razrešenju člana Veća Gradske opštine Čukarica
 • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Čukarica
 • Rešenje kojim se daje saglasnost na Odluku o visini naknada za usluge u vezi sa sahranjivanjem sa Odlukom
 • Rešenje o prestanku i dodeli odborničkog mandata
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Obrenovac
 • Odluka o dopuni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika i članova organa i radnih tela Skupštine i drugih organa Gradske opštine i platama i naknadama izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Gradske opštine Obrenovac - prečišćen tekst
 • Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju i imenovanju Komisije za planove
 • Četvrta izmena Odluke o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2022. godinu
 • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Obrenovac za 2022. godinu
 • Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju interventne mere zaštite najugroženijih građana u opštini Obrenovac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex