Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 50 od 26.06.2018.)


  • ODLUKA O KOMUNALNOM REDU ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014, 2/2015, 11/2015, 61/2015, 75/2016, 19/2017 i 50/2018)
  • ODLUKA O MINIMALNOJ VISINI IZNOSA TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH DELOVA ZGRADA, VISINI IZNOSA NAKNADE U SLUČAJU PRINUDNO POSTAVLJENOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA I MINIMALNOJ VISINI IZNOSA NA IME TROŠKOVA INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH DELOVA ZGRADE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 50/2018)
  • ODLUKA O NAČINU POSTUPANJA SA NEPOKRETNOSTIMA KOJE SU U JAVNOJ SVOJINI GRADA BEOGRADA ODNOSNO NA KOJIMA GRAD BEOGRAD IMA POSEBNA SVOJINSKA OVLAŠĆENJA ("Sl. list grada Beograda", br. 63/2016 i 50/2018)
  • ODLUKA O PRAVIMA I USLUGAMA SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. list grada Beograda", br. 55/2011, 8/2012 - ispr., 8/2012, 42/2012, 65/2012, 31/2013, 57/2013, 37/2014, 82/2015, 4/2016, 37/2016, 56/2016, 114/2016, 102/2017 i 50/2018)
  • ODLUKA O PRAVU NA NAKNADU DELA TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA RADNU 2018/2019 GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 50/2018)
  • ODLUKA O REPROGRAMU I USLOVIMA OTPISA DELA DOSPELOG DUGA PO OSNOVU NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Beograda", br. 50/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Beograda", br. 2/2015, 16/2015, 74/2015, 36/2017 i 50/2018)
  • ZAKLJUČAK O ANGAŽOVANJU EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA BEOGRADA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 50/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex