Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 48 od 03.07.2017.)


  Akti gradskih opština

  ČUKARICA

  • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Čukarica za 2017. godinu
  • Odluka o ustanovljenju nagrade Gradske opštine Čukarica "Matija Ban" i zahvalnice Gradske opštine Čukarica
  • Odluka o finansiranju kulturno-socijalnih programskih aktivnosti za penzionere iz budžeta GO Čukarica u 2017. godini
  • Odluka o nekategorisanim putevima na području gradske opštine Čukarica
  • Odluka o utvrđivanju stalnih manifestacija u oblasti kulture, obrazovanja i sporta od značaja za GO Čukarica
  • Odluka o stavljanju van snage Zaključka VII-05 broj 06-132/2015
  • Pravilnik o uslovima, kriterijumima i načinu raseljavanja lica - vlasnika stambenih objekata koji su oštećeni ili srušeni dejstvom klizišta na lokaciji Umka - Duboko
  • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Kulturne ustanove "Galerija ’73"
  • Rešenje o imenovanju direktorke Kulturne ustanove "Galerija ’73"
  • Rešenje o razrešenju predsednice Nadzornog odbora Kulturne ustanove "Galerija ’73"
  • Rešenje o imenovanju predsednice Nadzornog odbora Kulturne ustanove "Galerija ’73"
  • Zaključak o stavljanju van snage Pravilnika o uslovima, kriterijumima i načinu raseljavanja lica - vlasnika stambenih objekata koji su oštećeni ili srušeni dejstvom klizišta na lokaciji Umka - Duboko ("Službeni list Grada Beograda", broj 27/15)

  OBRENOVAC

  • Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

  SOPOT

  • Odluka o završnom (konsolidovanom) računu budžeta Gradske opštine Sopot za 2016. godinu
  • Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Sopot za 2017. godinu
  • Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Sopot
  • Rešenje o postavljenju Opštinskog pravobranioca Gradske opštine Sopot
  • Rešenje o postavljenju načelnika Uprave Gradske opštine Sopot
  • Rešenje o dopuni Rešenja o određivanju ulica u naseljenim mestima na teritoriji Gradske opštine Sopot iz kojih se vrši odvoženje kućnog smeća

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex