Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 44 od 13.06.2019.)


  • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Lazarevac
  • Odluka o potvrđivanju mandata odbornici Skupštine Gradske opštine Lazarevac
  • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Lazarevac za 2018. godine
  • Rešenje o prestanku mandata člana Komisije za kadrovska i administrativna pitanja Skupštine Gradske opštine Lazarevac
  • Rešenje o prestanku mandata člana Komisije za propise Skupštine Gradske opštine Lazarevac
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Prvi rebalans Programa poslovanja Javnog preduzeća za komunalnu privredu "Lazarevac", Lazarevac za 2019. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca iz 2018. godine
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo - Rovni "Kolubara" za 2019. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija iz budžeta Grada Valjeva Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo - Rovni "Kolubara" za 2019. godinu
  • Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javno komunalno preduzeće "Veterina Beograd"


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex