Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 35/2021 od 31.05.2021.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Pozorištu lutaka "Pinokio"
  • Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Beogradu
  • Odluka o izmeni i dopuni Poslovnika Skupštine Gradske opštine Zvezdara
  • Rešenje o imenovanju Tima za praćenje, izveštavanje i evaluaciju "Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja romske populacije na teritoriji gradske opštine Zvezdara za period 2021-2023."
  • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara", Beograd
  • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije direktora Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara", Beograd
  • Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Čukarica za 2020. godinu
  • Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika i članova organa i radnih tela Skupštine i drugih organa Gradske opštine i platama i naknadama izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Gradske opštine Obrenovac (prečišćen tekst)
  • Kolektivni ugovori
  • Poseban kolektivni ugovor za javna komunalna preduzeća čiji je osnivač Gradska opština Obrenovac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex