Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 30/2022 od 07.03.2022.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Pozorištu "Zvezdara teatar"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Kulturnom centru Beograda
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Malom pozorištu "Duško Radović"
 • Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji gradske opštine Surčin
 • Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Javnog preduzeća Kablovska distribucija, Surčin
 • Odluka o promeni pravne forme Javnog preduzeća Kablovska distribucija, Surčin
 • Odluka o imenovanju članova organa Privrednog društva "Kablovska distribucija Surčin" d.o.o. Beograd - Surčin
 • Odluka o obavljanju poslova eksterne revizije završnog računa budžeta Gradske opštine Surčin za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena Gradske opštine Surčin u nazivu Privrednog društva "Kablovska distribucija Surčin" d.o.o. Beograd - Surčin
 • Rešenje o razrešenju v. d. direktora, predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Kablovska distribucija, Surčin
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2022. godinu
 • Zaključak o usvajanju Procene rizika od katastrofa na teritoriji gradske opštine Surčin

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex