Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 30 od 02.04.2018.)


 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela privredne zone istočno od auto-puta Beograd - Novi Sad, Gradska opština Zemun
 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade za I fazu prve linije metro sistema
 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za kompleks "Virginia", gradska opština Surčin

Akti gradskih opština

ZVEZDARA

 • Odluka o prestanku mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o prestanku mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja Javnog preduzeća "Poslovni prostor Zvezdara u likvidaciji"
 • Odluka o obavljanju poslova eksterne revizije Završnog računa budžeta Gradske opštine Zvezdara za 2017. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članovima Veća Gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Zvezdara
 • Zaključak o potvrđivanju Rešenja predsednika Skupštine Gradske opštine Zvezdara XI broj 011-1-52-1/17 od 29. decembra 2017. godine

ČUKARICA

 • Odluka o visini naknade za rad predsedniku i članovima Upravnog i Nadzornog odbora Turističko-sportske organizacije Čukarica

LAZAREVAC

 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Lazarevac
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Lazarevac
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Upravi Gradske opštine Lazarevac
 • Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2018. godinu
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Izborne komisije Gradske opštine Lazarevac u stalnom sastavu
 • Rešenje o imenovanju članova Izborne komisije Gradske opštine Lazarevac u stalnom sastavu
 • Rešenje o prestanku mandata člana Saveta za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine Skupštine Gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o produženju mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalnu privredu "Lazarevac", Lazarevac
 • Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o prestanku mandata člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu "Lazarevac", Lazarevac
 • Rešenje o prestanku mandata predsednika Nadzornog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca od 1. januara 2018. godine do 31. decembra 2018. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo - Rovni "Kolubara" za 2018. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija iz budžeta Grada Valjeva Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo - Rovni "Kolubara" za 2018. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije "Toplifikacija" Lazarevac za 2018. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za kulturu Lazarevac sa finansijskim planom prihoda i rashoda za 2018. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex